Na voljo vam je končni izdelek projekta  PREDLOG UPRAVLJAVSKEGA NAČRTA ZA POPLAVNE GOZDOVE OB MURI!

Podatke analize stanja (tj. monitoringa ptic, kartiranja gozdnih habitatnih tipov, inventure mrtvega lesa in habitatnih dreves) bomo digitalizirali in nato vzpostavili geografski informacijski sistem. Izdelali bomo upravljavska načrta za testni območji, ki bosta po svojih značilnostih prva v območjih Natura 2000 v Sloveniji. V eni izmed pripravljalnih faz upr. načrta (oktober 2015) smo izvedli participativno delavnico za širok krog deležnikov v Lendavi.

analiza

Delovni sklop v prvi fazi zajema določanje in kartiranje gozdnih habitatnih tipov (glej spodaj) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi na testnih območjih (Murska šuma, Gornja Bistrica). To bo omogočilo posodobitev uradnih evidenc v gozdnogospodarskih načrtih in lažjo določitev območij za izvedbo varstvenih ukrepov na terenu. Opravili bomo popis mrtvega lesa in potencialnih habitatnih dreves na obeh testnih območjih z namenom osnovanja mreže ekocelic. Poleg tega bomo na testnih območjih popisali bolezni in invazivne vrste, podali oceno ogroženosti habitatnih tipov ter opredelili varstvene ukrepe za invazivne vrste.

Uvajalni tečaj za popisovalce v Murski šumi:

Uvajalni tečaj za popisovalce v Murski šumi

Izgled terenskega popisovalca v obdobju visoke aktivnosti komarjev (junij, julij):

Delavnica za širšo javnost, Lendava okt 2015: