Varstveni ukrepi na terenu naslavljajo 2 gozdna habitatna tipa (GHT) in 7 živalskih vrst, ki so v neugodnem stanju ohranjenosti glede na poročilo RS po 17. členu Direktive o habitatih iz leta 2013. V nabor sodita gozdna habitatna tipa  Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (91E0) in  Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (91F0). Poleg rastlinskih vrst projekt obravnava tudi živalske vrste: rogača, škrlatnega kukuja, strigoša, nižinski urha, velikega pupka ter bobra in vidro. Varstveni ukrepi bodo izvedeni na območju gozdov pri Gornji Bistrici (k.o. Gornja Bistrica) in v gozdnem kompleksu Murska šuma (k.o. Pince). V tem delovnem sklopu je skupaj načrtovanih 9 dejavnosti, katerih del je namenjenih za krepitev in izboljšanje stanja habitatnih tipov npr. :

 • osnovanje hrastovega sestoja na rastišču, kjer sedaj raste semenski sestoj rdečega bora,
Strojna sečnja rastišču neprimerne drevesne vrste – rdečega bora, marec 2015.

Strojna sečnja rastišču neprimerne drevesne vrste – rdečega bora, marec 2015.

 • osnovanje hrastovega sestoja za obnovo dobovij,
 • osnovanje jelševega sestoja na poplavnem predelu ob reki Muri,
  • osnovanje naravne populacije črnotopolovega sestoja, kot vrste ki izginja (k.o. Pince).

Ostale dejavnosti pa vključujejo ukrepe, s ciljem izboljšati habitat zgoraj omenjenih saproksilnih hroščev, dvoživk in sesalcev:

    • vzpostavitev mreže ekocelic debelejših dreves in mrtvega lesa,
    • fizično odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst kot so: robinija, ameriški javor, veliki pajesen, žlezava nedotika, japonski dresnik, orjaška zlata rozga, deljenolistna rudbekija itd.,
  • izboljšanje habitatov dvoživk v gozdnem prostoru na treh lokacijah (k.o. Pince), kjer se bo obnovilo obstoječa manjša vodna telesa,
   • osnovanje vrbovega in jelševega sestoja v predelu mrtvega rokava Mure (k.o. Pince) za prehrano bobra in pestrost brežin za vidro
 • osnovanje črnotopolovega in vrbovega sestoja (k.o. Gornja Bistrica) za prehrano bobra in pestrost brežin za vidro in bobra.