Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri

Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri.

Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju v gozdnatih območjih Murske šume in Gornje Bistrice na SV delu Slovenije.

Zaradi ukrepov na Muri (protipoplavni nasipi, elektrarne, regulacija struge…) in na bližnjih kmetijskih zemljiščih (melioracije, odvodnjavanja) v 60. in 70. letih 20. stoletja, poplavne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove ogroža znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje trajanja poplav. Za neugodno stanje habitatnega tipa obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja pa nekateri podatki bremenijo tudi nekatere neuspešne posege pri gospodarjenju z gozdovi, vendar bomo ravno te trditve preverjali s pomočjo kakovostnih kvantitativnih kazalcev o stanju habitatnih tipov.

gozd

Izginjanje vodnih in močvirnih habitatov ogroža dvoživke (spremljamo vrsti: nižinski urh in veliki pupek). Izginjanje hrasta in variabilna količina mrtvega lesa pa ogroža obstoj nekaterih vrst hroščev (spremljamo vrste: rogač, škrlatni kuku, strigoš). V obravnavanih habitatnih tipih sta se pojavili tudi dve živalski vrsti, vidra in bober, ki v tem okolju še nista dovolj proučeni. Neznano je tudi stanje nekaterih vrst ptic (črna štorklja, pivka, sršenar, črna žolna in plašica), na katerih bomo prav tako izvedli monitoring števila osebkov.

Namen projekta GoForMura je proučiti dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri. V okviru projekta bo vzpostavljen monitoring gozdnogospodarskih ukrepov. Izvedeni bodo tudi posebni varstveni ukrepi. Na osnovi spoznanj bodo nato izdelani prvi upravljavski načrti za testni območji Natura 2000 Murska šuma in Gornja Bistrica.

Trajanje projekta: 3.2.2015-31.1.2017

Študijski območji

Partnerji

Nosilec projekta

Gozdarski inštitut Slovenije
gisLogo
  Vodja projekta: dr. Marko Kovač marko.kovac@gozdis.si
  Koordinator projekta: dr. Andreja Ferreira andreja.ferreira@gozdis.si
 
 

Projektni partnerji

Zavod za gozdove Slovenije

zgsLogo

Koordinator projekta: Štefan Kovač
Kontakt: stefan.kovac@zgs.gov.si

 

 

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

lutraLogo
     Koordinator projekta: Marjana Hönigsfeld Adamič
     Kontakt: marjana@lutra.si

 

 

NINA, Norveški inštitut za naravno dediščino

ninaLogo
Koordinator projekta: dr. Duncan Halley
Kontakt: duncan.haley@nina.no