DSC_0875

Terensko delo ob Muri v polnem razmahu

Na študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica se je v preteklem tednu začelo intenzivno obdobje popisovanja terenskih značilnosti habitatnih tipov “Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja” in “Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi”.

Na terenu so terenske ekipe iz Gozdarskega inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije, katerih naloga je zbrati dendrometrijske podatke o sestojih, obnoviti evidence o habitatnih tipih in preveriti strukturne kazalce kot sta količina mladovja in odmrle biomase. Vsako popisano drevo bo ocenjeno tudi z vidika ustreznosti za habitatno drevo.

Osnovnemu popisu bo sledil še popis bolezni, škodljivcev ter invazivnih vrst. MŠuma_DOF

GBistrica_DOF