GOFORMURA_MREZA_AZURNA_GB_mala

Mreža ploskev za kartiranje gozdnih habitatnih tipov, popis mrtvega lesa in habitatnih dreves

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi v Murski šumi in Gornji Bistrici sta glavna habitatna tipa, ki ju obravnava projekt GoForMura. V terenskih popisih, ki so se intenzivno začeli junija 2015, bomo sodelavci iz Gozdarskega inštituta Slovenija in Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, popisali 130 ploskev z radijem R = 12,61 m oz. R = 25,23 m (habitatna drevesa).

Izgled začetnega popisnega obrazca:

Prenesi (PDF, 368KB)

Kazalce za popis dendrometrijskih podatkov smo povzeli po priročniku: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov (Kovač in sod., 2014)

Zbrani podatki  bodo omogočili posodobitev uradnih evidenc v gozdnogospodarskih načrtih in lažjo določitev območij za izvedbo varstvenih ukrepov na terenu. Popis mrtvega lesa in potencialnih habitatnih dreves na obeh testnih območjih pa nam bo pomagal pri osnovanju mreže ekocelic.

GOFORMURA_MREZA_OSNOVNA_MS_mala