Bela vrba je ena od najvidnejših nosilk obvodnih sestojev

Terenski popis obmurskih gozdov v številkah

Od 26.5. do 17.6. 2015 je na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume potekal popis dveh gozdnih habitatnih tipov (GHT): poplavnih hrastovo-jesenovo-brestovih gozdov in obrečnih vrbovij, jelševij in jesenovij. Za določanje sedanjega stanja so bili uporabljeni razpoložljivi gozdarski terenski podatki in karte ter dosedanji popisi vrst. Z vzorčno metodo smo na terenu preverjali in dopolnjevali dendrometrijske oz. strukturne kazalce (drevesna sestava, razvojna faza in starost sestoja, način dosedanjega gospodarjenja, prisotnost vodnih teles, osutost dreves…); šteli smo tanko živo drevje (mladje); popisovali smo dimenzije in stanje odmrle lesne biomase (panjev, štrcljev, sušic, lesnih kosov) ter habitatnih (debelih, posebnih) dreves. Metodologija popisa je povzeta in prirejena po priročniku: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov (Kovač in sod., 2014). Končni rezultati popisa bodo objavljeni kmalu.

 

Nekaj zanimivosti o popisu:

 • v popisu je sodelovalo 17 različnih oseb (GIS, ZGS)
 • popisanih je bilo 130 ploskev in na njih 1900 dreves
 • našteli smo 23 različnih drevesnih vrst
 • najpogostejše drevesne vrste so: hrast dob, različne vrbe, ostrolistni jesen in beli gaber

  DSC_1072

  Amerikanski javor / Acer negundo – invazivka v prekmurskih gozdovih

 • povprečna starost sestojev je okoli 70 let
 • sklep sestojev je večinoma rahel in vrzelast
 • maksimalno število dreves na vzorčni ploskvi z radijem 25,23m je bilo 33
 • okoli 7% sestojev je v obnovi (naravni ali umetni)

  DSC_0888

  Na 3/4 ploskev smo naleteli na vodo.

 • na cca 75% ploskev je bilo prisotno vodno telo (tekoča ali stoječa voda, mrtev rokav=berek, močvirje)