VIR: Galerija Srečišče Glasbena delavnica za otroke

LIKOVNI NATEČAJ “SKRIVNOSTI GOZDOV OB MURI” vabi k sodelovanju

Dobra in inovativna okoljska vzgoja otrok je eden izmed rezultatov projekta GoForMura. Skupina sodelavcev Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine že od pomladi intenzivno deluje in ustvarja nove igre in nove učne pristope, da bi bilo učenje naravoslovja lažje, boljše, domišljeno.

Včasih pa pomaga, če se vrneš v čas, ko dreves in reke še nisi gledal zgolj skozi centimetre, kubike, čistočo, nevarnost, ustreznost rastišču.

In te vtise želimo zajeti z LIKOVNIM NATEČAJEM “SKRIVNOSTI GOZDOV OB MURI”! Pomagajte nam osvežiti podobe prekmurskih obvodnih gozdov, dobrav in močvirij – skozi otroške oči.

Likovna dela se zbirajo od danes, 20. oktobra 2015, do vključno 1. marca 2016 na naslovu:

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 LJUBLJANA
s pripisom Likovni natečaj “GoForMura”

Potek likovnega natečaja:

 • 20.10.2015 – pričetek zbiranja likovnih del
 • 1.3.2016 – zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa
 • 1.3-20.3. 2016 – strokovni izbor
 • 22.3.2016, mednarodni dan voda – objava rezultatov natečaja, razstava in podelitev nagrad in priznanj v  Prekmurju

 

IMG_2940

Uspešen zaključek delavnice projekta GoForMura za širšo javnost

Objava in fotografije iz delavnice (vir: Pomurec.com)

Objava o rezultatih delavnice (vir: Večer)

Facebook objava o dogodku (vir: FB)

Vabilo z dne 29.09.2015

Spoštovani sledilci projekta GoForMura in vsi, ki vas zanima razvoj gozdnatih območij Natura 2000 v Prekmurju!

 V Lendavi bo 13.-14. oktobra 2015, pod okriljem projekta GoForMura, potekala delavnica za širšo javnost

»UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«.

Vabimo vas na dvodnevno delavnico o upravljanju z območjema Natura 2000 v Prekmurju – Mursko šumo in Gornjo Bistrico. Na srečanju bomo predstavili različne vidike pri pripravi načrta upravljanja z živalstvom in rastlinstvom gozdnatega območja Natura 2000.

Preberi več

Trosišča javorovega raka na deblu (foto: Jurc D.)

Popis aktualnih bolezni dreves v Prekmurju zaključen

Na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume je potekal terenski popis bolezni dreves.

V terenskem popisu aktualnih bolezni na gozdnem drevju, ki se je intenzivno začel julija 2015, sta sodelavca Gozdarskega inštituta Slovenija, dr. Nikica Ogris in dr. Dušan Jurc, popisala množico bolezni. Površina monitoringa je bila nad 600 ha, skupna dolžina popisnih transektov pa nad 30 km.

Eutypella parasitica - javorov rak - Jurc

Izgled javorovega raka na deblu maklena (foto: Jurc D.)

Preberi več

Bela vrba je ena od najvidnejših nosilk obvodnih sestojev

Terenski popis obmurskih gozdov v številkah

Od 26.5. do 17.6. 2015 je na testnih območjih Gornje Bistrice in Murske šume potekal popis dveh gozdnih habitatnih tipov (GHT): poplavnih hrastovo-jesenovo-brestovih gozdov in obrečnih vrbovij, jelševij in jesenovij. Za določanje sedanjega stanja so bili uporabljeni razpoložljivi gozdarski terenski podatki in karte ter dosedanji popisi vrst. Z vzorčno metodo smo na terenu preverjali in dopolnjevali dendrometrijske oz. strukturne kazalce (drevesna sestava, razvojna faza in starost sestoja, način dosedanjega gospodarjenja, prisotnost vodnih teles, osutost dreves…); šteli smo tanko živo drevje (mladje); popisovali smo dimenzije in stanje odmrle lesne biomase (panjev, štrcljev, sušic, lesnih kosov) ter habitatnih (debelih, posebnih) dreves. Metodologija popisa je povzeta in prirejena po priročniku: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov (Kovač in sod., 2014). Končni rezultati popisa bodo objavljeni kmalu.

 

Nekaj zanimivosti o popisu:

 • v popisu je sodelovalo 17 različnih oseb (GIS, ZGS)
 • popisanih je bilo 130 ploskev in na njih 1900 dreves
 • našteli smo 23 različnih drevesnih vrst
 • najpogostejše drevesne vrste so: hrast dob, različne vrbe, ostrolistni jesen in beli gaber

  DSC_1072

  Amerikanski javor / Acer negundo – invazivka v prekmurskih gozdovih

 • povprečna starost sestojev je okoli 70 let
 • sklep sestojev je večinoma rahel in vrzelast
 • maksimalno število dreves na vzorčni ploskvi z radijem 25,23m je bilo 33
 • okoli 7% sestojev je v obnovi (naravni ali umetni)

  DSC_0888

  Na 3/4 ploskev smo naleteli na vodo.

 • na cca 75% ploskev je bilo prisotno vodno telo (tekoča ali stoječa voda, mrtev rokav=berek, močvirje)

 

GOFORMURA_MREZA_AZURNA_GB_mala

Mreža ploskev za kartiranje gozdnih habitatnih tipov, popis mrtvega lesa in habitatnih dreves

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi v Murski šumi in Gornji Bistrici sta glavna habitatna tipa, ki ju obravnava projekt GoForMura. V terenskih popisih, ki so se intenzivno začeli junija 2015, bomo sodelavci iz Gozdarskega inštituta Slovenija in Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, popisali 130 ploskev z radijem R = 12,61 m oz. R = 25,23 m (habitatna drevesa).

Izgled začetnega popisnega obrazca: Preberi več

DSC_0875

Terensko delo ob Muri v polnem razmahu

Na študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica se je v preteklem tednu začelo intenzivno obdobje popisovanja terenskih značilnosti habitatnih tipov “Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja” in “Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi”.

Na terenu so terenske ekipe iz Gozdarskega inštituta in Zavoda za gozdove Slovenije, katerih naloga je zbrati dendrometrijske podatke o sestojih, obnoviti evidence o habitatnih tipih in preveriti strukturne kazalce kot sta količina mladovja in odmrle biomase. Vsako popisano drevo bo ocenjeno tudi z vidika ustreznosti za habitatno drevo.

Osnovnemu popisu bo sledil še popis bolezni, škodljivcev ter invazivnih vrst. MŠuma_DOF

GBistrica_DOF

Naravoslovni dan v Beltincih, Dan mladosti 2015

Gozdarski inštitut je poživil Beltinski park

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projektov GoForMura ter Life+ LifeGenMon izvedel delavnico, ki je 25. maja 2015 polepšala Dan mladosti kar 64 otrokom OŠ Beltinci.

Skupaj smo opazovali in opisali različne življenjske prostore rastlin in živali Prekmurja, opazovali odraščanje dreves, spoznali vidro in bobra ter se igrali in ustvarjali pod krošnjami dreves.

DSC_0873 DSC_0865

 Seminar je potekal v Beltinskem parku na travi, pod drevesi, ob potoku Črnec – otroci so se nadihali svežega zraka in nam na koncu poklonili še prelep pozdrav.

Pozdravni nagovor_190415

Pohod ob Muri v čast naši Zemlji uspešno izveden

V nedeljo, 19. aprila 2015, se je v okviru tradicionalnega Pohoda ob dnevu Zemlje v Ižakovcih lokalni javnosti predstavil projekt GoForMura. Srečanja se je udeležilo več kot 70 pohodnikov, ki so z zanimanjem prisluhnili opisu študijskih območij Gornja Bistrica in Murska šuma in prihodnjim aktivnostih na njih. Pohoda so se udeležili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine LUTRA ter lokalnih turističnih društev iz Prekmurja in Prlekije.

Preberi več